POLITICA PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

1. Prevederi generale

Termenii si conditiile (denumite in continuare si "Contractul") de mai jos au valoare contractuala intre Direct One New Media SRL (cu sediul in Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 5A, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3796/27.03.2014, CUI RO32987644) si Utilizator.

Prin Utilizator se intelege orice persoana fizica sau juridica care este titularul unui contract de furnizare de servicii Seenow. Acest Contract reprezinta un Acord de utilizare a serviciilor de vizualizare de continut de tip multimedia si de informatii media predeterminate constand in fisiere, fotografii, texte, fisiere video, fisiere audio, fisiere audio-video ("Continutul").

In scopul prelucrarii datelor cu caracter personal, Direct One New Media este inregistrat ca operator la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 34535.

Utilizatorul declara ca este de acord ca datele furnizate la inregistrare sa fie colectate si prelucrate de Direct One New Media SRL, precum si anumite informatii despre utilizator care servesc functionarii si dezvoltarii serviciului (de ex. informatii privind computerul si furnizorul de internet).

Utilizatorul declara ca este informat in legatura cu dispozitiile Capitolului IV din Legea nr. 677/2001, conform carora beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei si dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care il privesc si de a solicita stergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre S.C. Direct One New Media SRL, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 5A, Sector 1, Bucuresti.

Cu excepția cazului în care sunt definiți altfel în prezentul, toți termenii cu majuscule au înțelesul dat în Termeni și Condiții.

2. Ce date cu caracter personal se prelucrează?

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate sunt informațiile furnizate de Utilizator în legătură cu încheierea Contractului și înregistrarea conturilor de client la DIRECT ONE NEW MEDIA, în legătură cu manifestarea interesului sau alte contacte cu DIRECT ONE NEW MEDIA, și informațiile furnizate de Utilizator în scopuri de sondaj. Aceste date cu caracter cuprind numele complet (prenumele și numele), adresa de e-mail, adresa de IP, numărul de telefon, adresa poștală și informații legate de facturare precum: numărul cardului de credit/debit, data expirării, numărul CVV/CVC și numele titularului cadrului.

3. De ce se prelucrează datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului se prelucrează pentru mai multe scopuri:

a) Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a încheia și derula Contractul și pentru a furniza Serviciile către Utilizator.

Prelucrarea următoarelor date cu caracter personal ale Utilizatorului: numele complet (prenumele și numele), adresa de e-mail, adresa de IP și informații de facturare cum ar fi: numărul cardului credit/debit, data expirării, numărul CVV/CCV și numele titularului cardului, este necesară pentru a încheia și derula Contractul între Utilizator și DIRECT ONE NEW MEDIA. În plus față de datele de mai sus, DIRECT ONE NEW MEDIA prelucrează și numărul de telefon și adresa poștală dacă acestea sunt furnizate de Utilizator pentru administrarea clienților și pentru a comunica cu Utilizatorul în chestiunile legate de Contract.

Furnizarea acestor date cu caracter personal de către Utilizator este voluntară.

b)Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing.

Următoarele date cu caracter personal: numele complet al Utilizatorului (prenumele și numele), adresa de e-mail, datele furnizate de Utilizator în scopuri de sondaj și colectate în legătură cu manifestările interesului sau alte contacte cu DIRECT ONE NEW MEDIA pot fi prelucrate în scopul publicității directe prin e-mail făcute pentru serviciile și produsele proprii ale DIRECT ONE NEW MEDIA sau ale Afiliaților DIRECT ONE NEW MEDIA, inclusiv: trimiterea de buletine informative și anunțuri de reclame (trailers), trimiterea de e-mailuri ce conțin sondaje privind nivelul de satisfacție a clientului după încetarea furnizării Serviciilor, ori care conțin sugestii privind vizionarea anumitor filme și re-marketarea acestora în rețelele sociale în cooperare cu terți furnizori de servicii media, cum ar fi Facebook sau Google (în sensul celor de mai sus, Afiliat DIRECT ONE NEW MEDIA înseamnă entitățile care controlează DIRECT ONE NEW MEDIA direct sau indirect, care sunt controlate de DIRECT ONE NEW MEDIA sau care se află sub control comun cu DIRECT ONE NEW MEDIA);

Dacă legea o impune, DIRECT ONE NEW MEDIA va cere Utilizatorului să îi acorde consimțământul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale sale în scopuri de marketing. Utilizatorul poate retrage consimțământul în orice moment prin folosirea unui link de dezabonare de la primirea informațiilor de marketing furnizate în fiecare e-mail de la DIRECT ONE NEW MEDIA cu comunicări de marketing. Retragerea consimțământului de către Utilizator nu va avea efecte adverse asupra derulării Contractului de către DIRECT ONE NEW MEDIA și/sau asupra furnizării Serviciilor către Utilizator și nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului anterior retragerii acestuia.

c) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi prelucrate de DIRECT ONE NEW MEDIA pe durata sau după încetarea Contractului pentru a îndeplini obligațiile legale impuse de autorități. Aceasta include în special (i) prelucrarea informațiilor privind plățile pentru Servicii pentru a îndeplini obligațiile fiscale și contabile și (ii) dezvăluirea informațiilor cerute de autorități, inclusiv instanțe de judecată, în baza și în limita dispozițiilor aplicabile cu caracter general (e.g. în scopul apărării drepturilor DIRECT ONE NEW MEDIA, ale altor Utilizatori sau ale terților, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală).

d) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile intereselor legitime urmărite DIRECT ONE NEW MEDIA sau de către o terță parte și cu condiția ca un astfel de interes legitim să nu prevaleze intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale Utilizatorului.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi prelucrate de DIRECT ONE NEW MEDIA pe durata sau după încetarea Contractului în scopul stabilirii, exercitării sau apărării drepturilor legale de către DIRECT ONE NEW MEDIA, pentru a proteja drepturile și securitatea DIRECT ONE NEW MEDIA, a altor Utilizatori sau ale terților, al îndeplinirii și exercitării drepturilor și obligațiilor prevăzute în Termeni și Condiții sau în scopul reorganizării DIRECT ONE NEW MEDIA, inclusiv a vânzării, fuziunii sau a altui tip de cesiune a activității DIRECT ONE NEW MEDIA, în tot sau în parte.

4. Cui furnizăm date cu caracter personal?

Direct One New Media poate furniza datele cu caracter personal ale Utilizatorului către:

a) furnizorii de servicii care prestează servicii pentru DIRECT ONE NEW MEDIA pentru a permite DIRECT ONE NEW MEDIA să furnizeze Serviciile către Utilizatori. Serviciile care pot fi solicitate sunt, de exemplu, furnizarea de infrastructură și servicii IT, furnizarea de servicii pentru clienți, îmbunătățirea Serviciilor noastre, optimizarea paginii de Internet, prelucrarea plăților prin carduri de credit sau orice alte plăți ale Utilizatorului. Cu excepția cazurilor când este strict necesar sau impus de legea obligatorie, aceștia nu sunt autorizați să dezvăluie sau să utilizeze în scopuri proprii datele cu caracter personal ale Utilizatorului și vor acționa în numele și în conformitate cu instrucțiunile DIRECT ONE NEW MEDIA;

b) furnizorilor de servicii care prestează servicii pentru DIRECT ONE NEW MEDIA pentru a permite DIRECT ONE NEW MEDIA să desfășoare activități de marketing, inclusiv de marketing direct pentru serviciile și produsele proprii ale DIRECT ONE NEW MEDIA sau ale Afiliaților DIRECT ONE NEW MEDIA, prelucrarea de sondaje de piață și efectuarea de analize statistice și de re-marketare prin rețelele sociale, cum ar fi Facebook și Google. Cu excepția cazurilor când este strict necesar sau impus de legea obligatorie, aceștia nu sunt autorizați să dezvăluie sau să utilizeze în scopuri proprii datele cu caracter personal ale Utilizatorului și vor acționa în numele și în conformitate cu instrucțiunile DIRECT ONE NEW MEDIA;

c) Afiliaților DIRECT ONE NEW MEDIA sau terțelor societăți în scopul marketării/comercializării propriilor produse și servicii;

d) autorităților, inclusiv instanțelor de judecată, tribunalelor, autorităților de reglementare și oricăror alte autorități publice în măsura în care este necesar pentru: (a) îndeplinirea obligațiilor legale impuse DIRECT ONE NEW MEDIA; (b) protejarea și exercitarea drepturilor DIRECT ONE NEW MEDIA, ale altor Utilizatori sau ale terților, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală; (c) protejarea securității DIRECT ONE NEW MEDIA, a altor Utilizatori sau a terților; (d) îndeplinirea și exercitarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în Termeni și Condiții;

e) părților în tranzacții, consilierilor și consultanților în scopul reorganizării DIRECT ONE NEW MEDIA, inclusiv a vânzării, fuziunii sau a altui tip de cesiune a activității DIRECT ONE NEW MEDIA, în tot sau în parte, și cu condiția ca terții să fie obligați să respecte politica de confidențialitate care să asigure nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului cel puțin în aceeași egal cu cel al prezentei Politici de Confidențialitate.

Societățile menționate mai sus pot fi situate în țări din afara Uniunii Europene, inclusiv SUA unde nivelul de protecție a datelor poate să nu fie la fel de cuprinzător ca sistemul dumneavoastră jurisdicțional, inclusiv țări în care Comisia Europeană a adoptat sau nu a adoptat o decizie prin care să confirme faptul că aceste țări asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal (în cele ce urmează denumite„Țări Terțe”).

5. Drepturile Utilizatorului în legătură cu datele cu caracter personal.

Utilizatorul poate înainta cereri către DIRECT ONE NEW MEDIA în exercitarea următoarelor sale drepturi:

a) dreptul de acces la și de rectificare a datelor sale cu caracter personal;

b) dreptul de a opri prelucrarea datelor sale cu caracter personal în scopuri de marketing;

c) dreptul de se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul intereselor legitime urmărite de DIRECT ONE NEW MEDIA sau de către o terță parte și cu condiția ca un astfel de interes legitim să nu încalce interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale Utilizatorilor;

d) dreptul la ștergerea datelor sale cu caracter personal în cazul în care:

e) dreptul de a obține restricționarea procesării în următoarele cazuri:

Oricare dintre cererile și/sau notificările de mai sus pot fi transmise utilizand formularul de contact disponibil la http://www.seenow.ro/contact

Cererile și/sau notificările trebuie să cuprindă informații privind numele și adresa de e-mail a Utilizatorului pentru a verifica dacă aceste cereri și/sau notificări provin în realitate de la Utilizator.

Dacă Utilizatorul va înainta cererea prin e-mail și nu va indica alte mijloace de comunicare, DIRECT ONE NEW MEDIA va respecta cererile Utilizatorului și va comunica cu Utilizatorul folosind adresa de e-mail a acestuia.

6. Durata prelucrării datelor

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi prelucrate pe durata contractului. După încetarea contractului, datele cu caracter personal pot fi prelucrate după cum urmează:

a) în scopul stabilirii, exercitării sau apărării drepturilor legale de către DIRECT ONE NEW MEDIA – fără a aduce atingere prevederilor de la litera d) de mai jos;

b) în scopul realizării activităților de marketing direct - până la retragerea consimțământului pentru o astfel de prelucrare de către Utilizator sau a formulării unei opoziții față de prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing;

c) pentru conformare, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale impuse DIRECT ONE NEW MEDIA;

d) în scopul oricărei proceduri juridice, de reglementare sau administrative, inclusiv respectarea deciziilor sau hotărârilor instanțelor judecătorești sau organelor administrative sau guvernamentale competente, în limitele prevăzute de reglementările legale obligatorii; și

7. Securitatea datelor

Menținerea securității datelor înseamnă garantarea confidențialității, integrității și disponibilității (în scopuri autorizate) a datelor cu caracter personal. Confidențialitate înseamnă că doar persoanele care sunt autorizate să folosească datele le pot accesa. Integritate înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și adecvate scopului pentru care sunt prelucrate.

Disponibilitate înseamnă că utilizatorii autorizați trebuie să aibă posibilitatea să acceseze datele dacă au nevoie de acestea în scopuri autorizate. Prin urmare, DIRECT ONE NEW MEDIA va asigura luarea măsurilor corespunzătoare împotriva prelucrării ilegale sau neautorizate a datelor cu caracter personal și împotriva pierderii accidentale sau a deteriorării datelor cu caracter personal. Aceste principii vor fi instituite prin punerea în aplicare a unor măsuri de securitate bazate pe hardware și software (inclusiv intrarea fizică și controlul accesului la sistem, încuietori, alarme, firewall-uri, etc.). DIRECT ONE NEW MEDIA dispune de proceduri și de tehnologii pentru menținerea securității tuturor datelor cu caracter personal de la momentul colectării la momentul distrugerii.

8. Drepturi și reparații

În cazul unei încălcări a drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți înainta o reclamație catre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro).

În orice caz, pentru rezolvarea oricărei probleme legate de protecția datelor personale cât mai rapid și mai convenabil posibil, este recomandabil ca, înainte de a vă adresa autorităților, să trimiteți mai întâi reclamațiile sau întrebările dumneavoastră către DIRECT ONE NEW MEDIA.

Informațiile oferite de utilizatori in urma înregistrării (incluzând nume sau adresa de email) vor fi tratate ca informații confidențiale si nu vor fi făcute publice sau comunicate unor terți. Aceste informații vor fi folosite pentru statistici demografice si pentru îmbunătățirea conținutului portalului.

 

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site acceptati modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe informatii aici